Call us now +977 01 5388650

<!--Tab / Active Tab-->

नबाडिएका लाभा‍ङ्श

क्र.स. नाम वर्ष रिपोर्ट लिङ्क
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७८-७९ २०७८-७९ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७६-७७ २०७६-७७ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७५-७६ २०७५-७६ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७४-७५ २०७४-७५ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७३-७४ २०७३-७४ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७२-७३ २०७२-७३ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०७०-७१ २०७०-७१  यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०६९-७० २०६९-७० यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०६८-६९ २०६८-६९ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
१०  अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०६७-६८ २०६७-६८  यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
११  अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०६६-६७ २०६६-६७ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
१२  अवितरित लाभांश सूची आर्थिक वर्ष २०६१-६२ २०६१-६२  यहाँ क्लिक गर्नुहोस्