Call us now +977 01 5388650

Base Rate

Fiscal Year Shrawan Bhadra Ashoj Kartik Mangsir Paush Magh Fagun Chaitra Baishakh Jestha Ashadh
2079/80 - - - - - 13.51% 13.73% 13.72% 14.09%

14.08%

14.09% 14.19%
2080/81 14.35% 14% 14.83% 14.42% 14.20% 14.06% 14.08% 13.94% 13.88% 13.74% 13.62% -